Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Omega - Świat dywanów
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Przedsiębiorcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Przedsiębiorcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – nieodpowiadająca umowie jakość, opis, rodzaj, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność aktualizacji, przydatność do wskazanego celu danego towaru.
Sklep – sklep internetowy Omega - Świat dywanów prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.omega-dywany.pl
Przedsiębiorca - "OMEGA" SPÓŁKA JAWNA A.KRYSIAK J.WITOSZ z siedzibą pod adresem ul. Brzezińska 50 C, 44-203 Rybnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000188799, NIP 6421007994, nr REGON 27242884000000.


§ 2 KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORCĄ
Adres pocztowy: ul. Brzezińska 50 C, 44-203 Rybnik
Adres e-mail: sklep@omega-dywany.pl
Telefon: 511760570
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
Przedsiębiorca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
BLIK
Za pomocą karty płatniczej:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
Za pośrednictwem platformy płatniczej:
Płatności Shoper
Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
Kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
Przedsiębiorca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Przedsiębiorcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
Termin realizacji zamówienia wynosi 4 Dni robocze od dnia zarejestrowania płatności na rachunku bankowym Przedsiębiorcy („Otrzymanie płatności”).
W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Przedsiębiorca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu płatności.
W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
Za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS
Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. Godziny otwarcia strony sklepu są udostępnione na stronie internetowej sklepu pod adresem:………………….. .
W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Przedsiębiorca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Przedsiębiorcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Przedsiębiorcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Przedsiębiorca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Brzezińska 50 C, 44-203 Rybnik niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Przedsiębiorcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Przedsiębiorca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
§ 9 REKLAMACJE
W razie niezgodności towaru z umową Kupujący ma możliwość reklamowania towaru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a także na podstawie gwarancji jeśli została udzielona.
Aby uznać towar za zgody z umową, musi on:
nadawać się do założonych celów, zgodnych z rodzajem,
normami technicznymi oraz dobrymi praktykami, mieć ilość, jakość, trwałość, bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz kompatybilność,
być dostarczony ze wszystkimi instrukcjami oraz akcesoriami,
odzwierciedlać próbkę/ wzór lub opis.
W razie niezgodności towaru z umową Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może, na zasadach oraz w terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach żądać:
wymiany towaru,
naprawy towaru,
Towar jest zgody z umową gdy zgodne z umową są jego: jakość, opis, rodzaj, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność aktualizacji, przydatność do wskazanego celu.
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać sposób którego nie wybrał konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta  lub odmówić naprawy lub wymiany gdy sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwy lub rodzi nadmierne koszty.
Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się m.in. nieopłacalne, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
Żeby konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, będą musiały być spełnione określone warunki:
przedsiębiorca odmówi reklamacji,
przedsiębiorca nie doprowadzi do zgodności towaru z umową,
brak zgodności towaru z umową będzie występował nadal,
brak zgodności towaru z umową jest istotny i od razu uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia,
z oświadczenia przedsiębiorcy wynika, że nie doprowadzi do zgodności towaru z umową w rozsądnym czasie i bez niedogodności dla konsumenta.
Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta  nie może odstąpić jeśli brak zgodności z umową jest nieistotny.
Przedsiębiorca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Przedsiębiorcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumanta na koszt Przedsiębiorcy, na adres ul. Brzezińska 50 C, 44-203 Rybnik.
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Przedsiębiorcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 10 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Przedsiębiorca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Przedsiębiorcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na Przedsiębiorcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
na Przedsiębiorcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Przedsiębiorcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Przedsiębiorcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Kupującemu przysługuje prawo żądania:
dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
żądania przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Przedsiębiorcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorcy.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
"OMEGA" SPÓŁKA JAWNA A.KRYSIAK J.WITOSZ
ul. Brzezińska 50 C, 44-203 Rybnik
adres e-mail: sklep@omega-dywany.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
- Data zawarcia odbioru: ..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl